Vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Ondřej Veselý

Naše služby

Poskytované služby

Advokátní kancelář je vedena jako kancelář s generelní praxí. To znamená, že není účelově zaměřena na určité právní odvětví. Vlastní činnost je dána požadavky klientů. Mezi nejčastější služby poskytované kanceláří patří:

Práva k nemovitostem

 • zpracování veškerých smluv a podání v této oblasti – smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor, smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o převodu nemovitostí, o zřízení věcného břemene, o zřízení zástavního či předkupního práva, včetně návrhu na vklad a zastoupení v řízení o vkladu,
 • – advokátní úschova peněz – kupní ceny – kupující složí kupní cenu na účet úschovy před podáním návrhu na vklad, a prodávajícímu jsou peníze předány po vkladu smlouvy do katastru nemovitostí

Rodinné právo

 • zpracovávání návrhů pro rozvod manželství – dohody o výchově a výživě dětí, dohody o vypořádání majetku a společného bydlení, návrhu na rozvod u nesporných rozvodů či návrhu na úpravu poměrů k dětem, návrhu na rozvod u sporných rozvodů a následně zpracování dohody či návrhu na vypořádání společného jmění manželů,
 • zpracování a podání návrhů na úpravu poměrů k dětem (výživné, výchova apod.),
 • zastoupení ve sporech o určení a popření otcovství

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení od přípravného řízení po řízení před soudy všech stupňů,
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení s vymáháním škody v rámci trestního řízení (adhezní řízení),
 • obhajoba mladistvích v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže,
 • opatrovnictví nezletilých v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Korporátní právo

 • zpracování podkladů pro podání návrhů na zápis či změnu zápisu v obchodním rejstříku, včetně zastoupení v řízení o zápisu,
 • zpracování podkladů a návrhu na přeměnu zapsaného spolku na zapsaný ústav,
 • zpracování přihlášky do insolvenčního řízení, zastoupení v insolvenčním řízení, podání a zastupování v incidenčních sporech,
 • zpracování návrhu na oddlužení

Občanské právo

 • zpracování všech druhů smluv a podání,
 • vymáhání dlužných částek soudní cestou, či obrana před neoprávněným vymáháním částek, včetně zastoupení v řízení o výkonu rozhodnutí či exekuci,
 • zpracování dohod a návrhů na rozdělení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • zastoupení v dědickém řízení.

Procesní právo

 • zastoupení ve všech druzích řízení podle správního řádu, občanského soudního řádu, zvláštního řízení soudního, soudního řízení správního, trestního řádu a jiných procesních předpisů včetně zastoupení v řízení před ústředními orgány státní správy, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR či Ústavním soudem ČR.

Správní právo

 • zastoupení při zrušení údaje o trvalém pobytu,
 • zastoupení v řízení o přestupcích

Proč naše advokátní kancelář?

ZNALOSTI

Usilujeme o vysokou úrověň odborných znalostí a zkušeností.

FLEXIBILITA

Jsme maximálně flexibilní, přijedeme za Vámi, je-li to účelné.

PREVENCE RIZIK

Klademe důraz na prevenci a omezení potenciálních rizik, čímž šetříme prostředky našich klientů.

Ceník

Při stanovení ceny za poskytnuté právní služby se vychází zásadně z ceny dohodnuté. Klient je vždy předem informován o ceně, za kterou mu budou právní služby poskytnuty. Odměna je stanovena buď jako hodinová, časová nebo úkonová. Lze však individuálně dohodnout i jiný způsob odměňování, např. odměnu v závislosti na úspěchu ve věci. Vlastní úpravu pro řízení před soudy a jinými orgány obsahuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění, která upravuje veškerá řízení. V případě, že bude klientovi přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, vychází rozhodující orgán (soud, jiný orgán) při stanovení výše odměny z vyhlášky. Podle těchto vyhlášek se postupuje také v případě, že je účastníku řízení přiznáno právo na bezplatnou právní pomoc, nebo právní pomoc za sníženou odměnu (např. § 33/2, 51a trestního řádu, § 30 občanského soudního řádu, § 35/7 soudního řádu správního). V takovém případě hradí odměnu za zastoupení stát (bezplatná právní pomoc), nebo stát hradí část odměny za zastoupení (právo na právní pomoc za sníženou odměnu).

Odměna úkonová

Je odměnou základní, používanou typicky pro obhajobu, zastupování, soupis smluv nebo podání. Její výše vychází z ceny hodnoty věci, která je předmětem sporu, smlouvy či podání. Pro její výpočet se použije ustanovení § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění. Nelze-li cenu předmětu věci stanovit, nebo ji lze stanovit jen s nepoměrnými obtížemi činí sazba

 • Základní: 5.000,-Kč/úkon
 • Snížená: 2.500,-Kč/úkon,
  zejména při úkonech s nízkou časovou náročností
 • Zvýšená: 10.000,-Kč/úkon,
  zejména při úkonech s vysokou časovou nebo odbornou náročností

I zde ovšem platí možnost individuální dohody o výši odměny.

V případě, že je klientovi přiznána náhrada nákladů řízení, a přiznaná náhrada za právní zastoupení převyšuje odměnu úkonovou, činí odměna odměnu přiznanou. V případě, že úkonová odměna činí stejně nebo více než náhrada přiznaná, vychází se z odměny úkonové.

Hodinová odměna

Je použita všude tam, kde se nevychází z odměny jiné. Typická je při právních rozborech, poskytnutí porady, či konzultace a dále v případě sociálně znevýhodněných klientů. Je poskytována za skutečnou dobu, po kterou se advokát věci věnuje, včetně doby nutné na přípravu, sepsání listin apod. Počítá se za každou započatou půl hodinu poskytování právní služby (za půl hodinu v polovině odměny hodinové). Vychází se pak z konečného časového součtu. Její sazba je v těchto dvou pásmech

 • Odměna základní: 1.500,-Kč/hod
 • Odměna zvýšená: 2.000,-Kč/hod
  používaná ve složitých případech (nutnost použití cizího jazyka, mezinárodních předpisů, cizí právní úpravy, dříve platné právní úpravy apod.) Výše odměny je dohodnuta vždy předem. Její změna je možná opět pouze po dohodě obou smluvních stran (advokáta a klienta).

Odměna časová

Dohoda o odměně časové, je uzavírána při dlouhodobých dohodách o poskytnutí právních služeb, zejména poradenství či konzultací. Její výše vychází z odměny hodinové a předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb. Není-li dohodnuto něco jiného, jsou již její součástí běžné náklady související s provozem kanceláře jakož i místní cestovné, hovorné a poštovné. Na druhou stranu, pokud opět není dohodnuto něco jiného, nejsou její součástí nadstandardní výdaje, jako jiné než místní cestovné, zahraniční poštovné, jiné než místní hovorné, které jsou účtovány zvlášť. Po určité době (cca půl roku) probíhá zpětná kontrola rozsahu poskytovaných služeb a na jejím základě je pak možné přehodnocovat výši odměny. Nikoliv však zpětně. Součástí odměny není odměna za zastupování před soudy, rozhodci a státními orgány, která je určována zvlášť, jako odměna časová a odměna za soupis smluv a podání, která je účtována jako odměna úkonová. I v tomto směru je však možné dohodnout jiné podmínky.

Odměna při advokátních úschovách peněz

Odměna se vypočítává procentem z výše uschované částky

 • Do částky 100.000,-Kč: 1% z uschované částky
 • Od 100.000,-Kč do 1.000.000,-Kč: 0,5% z uschované částky
 • Nad 1.000.000,-Kč: 0,1% z uschované částky

K odměně za advokátní úschovu se připočítává úkonová odměna za převzetí věci a zpracování smlouvy o úschově.

Zálohy a náklady

Při dlouhodobějším zastoupení, nebo tam, kde lze předpokládat určité výdaje (soudní a jiné poplatky), je vybírána záloha pro pokrytí předpokládaných nákladů s poskytováním právních služeb spojených. Tato záloha navíc pomáhá rozdělit případnou vyšší platbu za poskytnuté služby na více částí,

Součástí odměny jsou i běžné výdaje související s poskytováním právních služeb. V případě potřeby většího množství výdajů je na výdaje na místní cestovné, hovorné a poštovné účtována paušální částka 100,-Kč za každou hodinu právní služby po celkovém časovém součtu. O této skutečnosti bude klient vždy předem informován. Jiné výdaje než uvedené (jiné než místní cestovné, zahraniční poštovné, jiné než místní hovorné), budou účtovány podle jejich skutečné výše.

Co Vás čeká při návštěvě advokátní kanceláře

Je lepší se objednat

V prvé řadě je třeba říci, že pokud jste se rozhodli navštívit s určitým konkrétním problémem advokátní kancelář, je lépe předem zavolat či kancelář kontaktovat mailem a domluvit si konkrétní termín schůzky tak, aby jste nevážili prvou cestu do kanceláře zbytečně. Může se Vám totiž lehce stát, že se advokát nachází pracovně mimo kancelář (u soudu, při jiném jednání či úkonu), nebo má v době, kdy kancelář navštívíte objednány další klienty. Při předběžném kontaktu s Vámi advokát dohodne termín tak, aby vyhovoval oběma stranám. Na tomto postupu se pak zpravidla dohodnete i při dalších schůzkách.

První schůzka

První schůzka je většinou informační. Advokát od Vás zjistí potřebné informace o Vaší věci a informuje Vás, za jakých podmínek by Vás ve věci zastupoval, nebo Vám zpracoval to co požadujete. Součástí informací je i informace o předpokládaných finančních nákladech a předběžný odhad výsledku. Advokát Vám však není schopen výsledek předem slíbit, protože ten často nezávisí pouze na jeho schopnostech!

Pokud není třeba celou věc dále rozmýšlet či doplňovat potřebné údaje, je možné již na prvé schůzce převzít zastoupení, které se provede uzavřením smlouvy o zastoupení a udělením plné moci. Zároveň již může, ale nemusí být vybrána určitá záloha. Pokud nemá být předmět služeb zastoupení, ale pouze jiný úkon, je zpravidla částka za zpracování úkonu účtována předem.

Pokud se po první schůzce rozhodnete nevyužít další služby advokáta, je Vám účtována pouze hodinová odměna za konzultaci podle ceníku advokáta.

Další postup

Pokud jste požadovali od advokáta pouze konzultaci či poradu, je věc ukončena zpravidla po vlastní schůzce, na které je Vám porada či konzultace poskytnuta a je Vám rovnou vyúčtována odměna.

Pokud jste požadovali po advokátu zpracování písemnosti (smlouvy, rozboru, vyjádření) je od Vás na schůzce vybrána odměna za zpracování a písemnost je Vám advokátem doručena v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem (mailem, poštou, předáním).

Pokud advokát převzal Vaše zastoupení, bude již zpravidla ve věci postupovat samostatně s tím, že Vás bude průběžně informovat jak se věc vyvíjí a případně Vás vyzve k účasti tam, kde bude Vaše přítomnost potřebná (např. při uzavírání smlouvy). Pokud jde např. o jednání soudu, není Vaše účast zpravidla nutná, advokát Vaši neúčast omluví a ve věci zastupuje samostatně na základě plné moci, kterou jste mu udělili.

Zakončení věci, vyúčtování odměny

Po ukončení věci Vám advokát zpravidla předá výsledek svého zastupování (rozsudek, dohodu apod.) a vrátí Vám originály listin, pokud je od Vás pro zastupování převzal, či je pro Vás během zastupování získal.

Dále provede závěrečné vyúčtování, ve kterém si vyúčtuje svou odměnu a náklady které ve věci vynaložil (např. cestovné, uhrazené kolky apod.) a započte zálohy, které od Vás vybral. V případě úspěchu ve věci, ve kterém Vám byla přiznána náhrada nákladů řízení pak zohlední ve vyúčtování i tuto skutečnost. V takovém případě Vám často vrátí zálohy, které od Vás vybral, nebo alespoň jejich část, protože je mu celá částka nákladů řízení zaslána na účet. V tomto směru však záleží na dohodě, kterou jste s advokátem uzavřeli.

Lidé

JUDr. Ondřej Veselý

Profesní postup:

 • podnikový právník Lesy České republiky, s.p. – 1999 – 2004 – zaměření zejména na občanské právo – závazkové právo, práva k nemovitostem, náhrada škody, vymáhání pohledávek a navazující občanské právo procesní; dále pak pracovní právo, obchodní právo.
 • Advokátní koncipient AK Papež, Jarušek & Volmanová – 2004 – do 30.4.2006 – generelní praxe
 • Samostatný výkon advokacie – od 1.5.2006 generelní praxe – hlavní zaměření – oblast rodinného práva, včetně domácího násilí, práv k nemovitostem, trestního práva, legislativy.

Vzdělání:

 • maturita na gymnáziu v Novém Jičíně v r. 1994
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni – promoce v r. 1999
 • Obhajoba rigorózní práce a složení rigorózní zkoušky – v r. 2003
 • Složení advokátní zkoušky – 14.3.2006
 • Složení advokátního slibu – 21.4.2006
 • Absolvování školení Bílého kruhu bezpečí na téma „Domácí násilí“ – 20.3.2007
 • Složení zkoušky v rámci kurzu Rady Evropy na téma „Násilí na ženách a domácí násilí“ – 20.6.2023

Jazykové znalosti:

 • anglicky, polsky

let praxe v oboru

spokojených klientů

zastoupených soudních sporů

vypracovaných smluv

Reference

image001

Arkada_logo

logo sladovna

kozlovna-logotyp-314x36

logo famo

Střední průmyslová a vyšší odborná škola Písek

SPŠ Písek

90px-Cimelice_erb

ČIMELICE

SOU a SOŠ PÍSEK

Příklady z praxe

Přeměna sdružení na ústav

Někdejší občanské sdružení poskytující sociální služby bylo podle nového občanského zákoníku z moci úřední přeměněno na zapsaný spolek. Ze zákonných důvodů však byla nutná jeho transformace na zapsaný ústav…

číst více

Soutěžitel podal podnět na veřejného zadavatele

Veřejný zadavatel zadával podle zákona zakázku na podlimitní zakázku. Vítěz výběrového řízení však se zadavatelem nespolupracoval, práce nezačal ve stanoveném termínu, proces uzavření smlouvy zdržoval podněty na její úpravy …..

číst více

Zbytkový alkohol

Pan K se obrátil na advokátní kancelář s tím, že byl zadržen při odjezdu z místa konání festivalu a při dechové zkoušce mu byl naměřen zbytkový alkohol. Trestním příkazem byl panu K uložen podmíněný trest odnětí svobody a zákaz řízení. Pan K byl ochoten respektovat... číst více

Soused si nárokoval část pozemku

Pan Z se obrátil na advokátní kancelář s tím, že jeho soused nechal zaměřit hranice pozemků. Podle zaměření užíval pan Z a jeho předci část pozemků souseda a soused se domáhal odstranění dřevin pana Z z této části pozemků a jejich vyklizení. Advokátní kanceláří bylo... číst více

Státní organizace se odmítala zdržet podmáčení pozemku

Rodina M se obrátila na advokátní kancelář s tím, že vedle jejich pozemků vybudovala státní organizace vodní dílo – umělé koryto potoka, do kterého vypouští vodu. V důsledku toho dochází k podmáčení pozemků rodiny (voda vystupuje na povrch) a poškozování staveb na... číst více

Neoprávněné vzetí a držení ve vazbě

Pan A byl pro podezření ze spáchání trestného činu, za něhož stanoví trestní zákon trestní sazbu do jednoho roku vzat rozhodnutím soudu do vazby. Rozhodnutí bylo odůvodněno tak, že i když trestní řád připouští vzetí do vazby pouze v případě trestných činů jejichž... číst více

Zrušení údaje o trvalém pobytu

Paní W se obrátila na advokátní kancelář s tím, že v bytě, který koupila od rodičů je stále hlášen k trvalému pobytu její bratr Q, který si odmítá trvalý pobyt odhlásit, i když bydlí u přítelkyně. Q pak má problémy s dluhy a byt paní W často navštěvují soudní... číst více

Manželé chtěli uzavřít nesporný rozvod

Na advokátní kancelář se obrátili manželé U s tím, že by se rádi rozvedli. Po konzultaci s advokátem dospěli k závěru, že jsou schopni se na věcech s rozvodem souvisejících dohodnout. Advokátní kancelář následně zpracovala dohodu o výchově a výživě nezletilých dětí a... číst více

Koupě bytu s úschovou peněz

Na advokátní kancelář se obrátila paní Z a manželé Y, že mají zájem uzavřít kupní smlouvu, na základě které by manželé Y převedli na paní Z vlastnictví k bytu a podíl na společných částech domu a pozemku. Strany smlouvy se však příliš neznaly a navzájem se obávaly o... číst více

Realitní kancelář nechtěla vrátit peníze

Na advokátní kancelář se obrátili manželé X s tím, že měli zájem koupit nemovitost k bydlení s pozemky a hospodářskými částmi a po její prohlídce uzavřeli předběžnou smlouvu s realitní kanceláří, která zprostředkovávala prodej. Jako zálohu pak složili částku... číst více

Kontakt

5 + 10 =